Parlementaire gemengde commissie over hervorming van kansspelen tweede verslag

By Mark Zuckerberg

Gelet op de doelstelling van deze commissie, ga ik ervan uit dat deze vraag past in een ruimere reflectie over de modernisering en hervorming van ons fiscaal systeem. Aan de commissie, zo heb ik begrepen, is namelijk de opdracht gegeven rekening te houden met de volop wijzigende institutionele context – ik kom daarop nog terug –

Ten eerste, ons amendement nr. 5 gaat over een hervorming van de belasting op kansspelen. Daarbij voeren wij een belasting van 4 procent in op de omzet. Dat geld gebruiken we dan in amendementen nrs. 74, 75, 77 en 78, waarbij we extra budget inzetten om de wachtlijsten weg te werken in jeugdhulp, VAPH, rvt en cgg. Gelet op de doelstelling van deze commissie, ga ik ervan uit dat deze vraag past in een ruimere reflectie over de modernisering en hervorming van ons fiscaal systeem. Aan de commissie, zo heb ik begrepen, is namelijk de opdracht gegeven rekening te houden met de volop wijzigende institutionele context – ik kom daarop nog terug – Het verslag van de gemengde parlementaire commissie Fiscale hervorming heeft donderdag voor wrijvingen gezorgd binnen de meerderheid. De liberalen en Etienne Schouppe (CD&V) onthielden zich samen Ik begin met de vraag van de heer Doomst over de omvang van het probleem. We zullen dat opvragen, en ik zal die informatie aan de commissiesecretaris bezorgen. Mijn antwoord was redelijk duidelijk wat de interpretatie betreft, collega Daems. Het is misschien wel goed om daar in de commissie van gedachten over te wisselen. De heroprichting van het Belgische leger na de Tweede Wereldoorlog: de werkzaamheden van de Gemengde Militaire Commissie 1946-1948. Harald Nilens. Download PDF.

Daarnaast is een gemengde commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten. Zij wordt gezamenlijk voorgezeten door voorzitter Frank Swaelen en volksvertegenwoordiger Robert Delathouwer (SP). Ten slotte is er nog de Parlementaire overlegcommissie, die tot taak heeft de

aangegaan en die over verschillende jaren lopen. Conform het engagement worden de saldi overgedragen naar het jaar daarop. 3. Financiën Rapportering financieel beheerder over 2018 Kennisneming De financieel beheerder geeft toelichting bij zijn rapport over 2018 aan de hand van een powerpoint. Die wordt nog bezorgd aan de leden. het witboek van maart 2000 was gegeven. Dit verslag toonde aan dat de Commissie in minder dan drie jaar tijd de meeste van de door haar in het witboek aangegane verplichtingen was nagekomen. Uit het verslag bleek dat de eerste fase van de hervorming, die was toegespitst op Ik begin met de vraag van de heer Doomst over de omvang van het probleem. We zullen dat opvragen, en ik zal die informatie aan de commissiesecretaris bezorgen. Mijn antwoord was redelijk duidelijk wat de interpretatie betreft, collega Daems. Het is misschien wel goed om daar in de commissie van gedachten over te wisselen.

– gezien de jaarverslagen van de Commissie over de betrekkingen tussen de Europese Commissie en de nationale parlementen, met name het verslag over 2014 van 2 juli 2015 (COM(2015)0316) en het verslag over 2015 van 15 juli 2016 (COM(2016)0471), en haar jaarverslagen over subsidiariteit en evenredigheid, met name het verslag over 2015 van 15

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 5 Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming, hoorzitting met de heer Frédéric PANIER, integraal verslag, blz. 4, www.lachambre.be /kvvcr /pdf_sections / comm /fiscreform /4.1. %20Panier %20F007_01102013.pdf. tous les revenus permet notamment de mieux cibler les politiques sociales.” 2. Sep 27, 2016 · Op grond van artikel 4a, tweede lid, van de Wok, in combinatie gelezen met artikel 5, tweede lid, onder b, van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en artikel 3, derde lid, van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, voldoet een vergunninghouder aan zijn informatieplicht met betrekking tot het Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht bij de herziening van artikel 167 van de Grondwet van 6 januari 2014 Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1743/1 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime 23 januari 2017 Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Vaste commissie voor Financiën Wetgevingsoverleg Mondelinge parlementaire vraag nr. 872 van mevrouw Veerle Wouters dd. 16.12.2014. Kamer, Integraal verslag - Commissie voor de Financiën, 2014-2015, CRIV 54 COM 039 dd. 16.12.2014, blz. 54. De hervorming van het Btw-boetesysteem. VRAAG De vestiging van Golden Palace aan de Antwerpse Meir speelde begin dit jaar haar vergunning kwijt. Dat had in februari in orde moeten zijn, maar dat is nog niet gebeurd.

Betreft: Verslag van de Commissie. Deel 1. XXXIIe Verslag over het Mededingingsbeleid 2002. Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2003) 467 def. _____ Bijlage: SEC(2003) 467 def. COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, 25.4.2003 SEC(2003) 467 definitief. VERSLAG VAN DE COMMISSIE. Deel een. XXXIIe Verslag over het

452 documenten over Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Verberg Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het verslag schriftelijk overleg de vragen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het . Het voorliggend verslag bevat informatie over de werkzaamheden van de Kamer tijdens de parlementaire activiteiten tijdens de gewone zitting 2001-2002. Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Senaat ,

2016Z09180 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 10 mei 2016 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid. Opheldering over bandopnames gemaakt door Volkert van der G. tijdens de gesprekken met het Openbaar Ministerie over de opgelegde psychische begeleiding -

het witboek van maart 2000 was gegeven. Dit verslag toonde aan dat de Commissie in minder dan drie jaar tijd de meeste van de door haar in het witboek aangegane verplichtingen was nagekomen. Uit het verslag bleek dat de eerste fase van de hervorming, die was toegespitst op